شعر .... آه

 

آه ....

چه دشوار است

مرا را نشناسد

آنکه بارانی کرده است

تمام شب هایم را ....

 چه راهی ست این جاده ی یکطرفه !

به کجا ختم می شود

پیله ی عاشقی ام !

آه

ای یار زیبا

ای معنای تمام واژه های من

تو را کجا می توان گفت

که عشق را بشناسی

و مرا ....

کجایی

درد گرفته ام از تنهایی

تنهایی ام خوب نمی شود

با هییییییچ چیز

جز با تــــو ....


منبع این نوشته : منبع